Last update: 17 October 2022

Privatlivspolitikfor Ungepenge.dk

Dataansvarlig

Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vibehandler om vores kunder og samarbejdspartnere. Du finder voreskontaktoplysninger nedenfor.

MyMonii ApS

Sluseholmen 1, 1.

CVR-nr.: 37231436

 

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, så kandu kontakte os via hello@mymonii.com

Behandlingsaktiviteter

Vi behandler kun den information, som du giver os i forbindelse medvores kommunikation.

Vi vil typisk behandle følgende almindelige oplysninger: navn og email.

Vores hjemmel til at behandle disse personoplysninger erdatabeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f.

Vi sletter vores kommunikation med dig når du beder os om det påhello@mymonii.com.

Skulle der i et særligt tilfælde opstå et behov for at opbevare dinepersonoplysninger i længere tid, så vil dette kunne være tilfældet.

Nyhedsbrev

Vi har et nyhedsbrev, som det er frivilligt at tilmelde sig – og du kanaltid framelde dig dette igen. 

Formålet med nyhedsbrevet er at sende de tilmeldte mails med nyinformation fra virksomheden, som kan omhandle nyt indhold på hjemmesiden,annoncering af vores ydelser.

Vi vil kun sende dig mails, hvis du har givet dit aktive samtykke tildette. Det kræver i første omgang, at du angiver din mailadresse, som viefterfølgende sender en mail til, således at du kan bekræfte tilmeldingen. Pådenne måde, så sikrer vi, at du rent faktisk selv har tilmeldt dig nyhedsbrevetdvs. afgivet aktivt samtykke. 

Vores hjemmel til at behandle dine personoplysninger (dvs. mailadressen)i forbindelse med nyhedsbrevet vil være databeskyttelsesforordningens artikel6, stk. 1 litra a.

Vi vil behandle dine personoplysninger, så længe at du stadig ertilmeldt nyhedsbrevet. Ved afmeldelse af nyhedsbrevet, så stopper vi også medat sende dette til dig.

Ved framelding af nyhedsbrevet, så gemmer vi dit nu tidligere samtykke i2 år efter, at det senest er anvendt pga. forældelseskrav jf.Forbrugerombudsmandens spamvejledning afsnit 11.3. 

Databehandlere

Få kan klare alt selv, og det samme gælder os. Vi har derforsamarbejdspartnere, samt benytter os af leverandører, hvoraf nogle kan væredatabehandlere.

Eksterne leverandører kan eksempelvis levere systemer til at organiserevores arbejde, services, rådgivning, IT-hosting eller markedsføring.

  • Mailchimp: Vi bruger dette mail program til at sende mails ud til     jer med information eller med det materiale vi har lovet via hjemmesiden.

 

Det er vores ansvar at sikre, at dine personoplysninger behandlesordentligt. Derfor stiller vi høje krav til vores samarbejdspartnere, og vorespartnere skal garantere, at dine personoplysninger er beskyttet.

Videregivelseaf personoplysninger 

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand.

Profileringog automatiserede afgørelser

Vi foretager ikke profilering eller automatiserede afgørelser.

Behandlingssikkerhed

Vi holder behandlingen af personoplysninger sikker ved at have indførtpassende tekniske og organisatoriske foranstaltninger. 

En af vores foranstaltninger er at holde vores medarbejdere opdateredeom GDPR via løbende awareness træning, GDPR kursus, samt ved at gennemgå voresGDPR-procedurer med medarbejderne. 

Deregistreredes rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forholdtil vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os, så vi kanhjælpe dig med dette.

Ret til at se oplysninger(indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig,samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig,inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dinepersonoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen,må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med ditsamtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende ellerforsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellerslovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse modbehandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger(dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i etstruktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overførtdisse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om deregistreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Tilbagetrækning af samtykke

Når vores behandling af dine personoplysninger er baseret på ditsamtykke, så har du ret til at trække dit samtykke tilbage. 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du erutilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynetskontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Vi vil generelt opfordre dig til at læse mere om GDPR, så du eropdateret på reglerne.